គោលការណ៍​ឯកជន​ភាព

យើងខ្ញុំ Win Big (ខាងក្រោមនេះនឹងប្រើពាក្យ"យើងខ្ញុំ" "របស់យើងខ្ញុំ" ឬ"ពួកយើង") បានអនុវត្តគោលការណ៍ឯកជន (ខាងក្រោមនេះនឹងប្រើពាក្យ "គោលការណ៍ឯកជន") ស្តីពីភាពសមស្របនៃការគ្រប់គ្រងព័ត៌មាន រួមទាំងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក (ខាងក្រោមនេះនឹងប្រើពាក្យ "ព័ត៌មាន" ។ ល។ ) ទាក់ទងទៅនឹងសេវាកម្មដែលផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុនរបស់យើងខ្ញុំ។ យើងខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

ការប្រមូលព័ត៌មាន

  • ដូចជាប្រតិបត្តិកគេហទំព័រភាគច្រើន យើងខ្ញុំប្រមូលព័ត៌មានដែលមិនមានលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួន និងជាធម្មតាអាចរកបានតាមរយះកម្មវិធីរុករកនិងប្រព័ន្ធដូចជាប្រភេទកម្មវិធីរុករកBrowsers ចំណង់ចំណូលចិត្តភាសា ការបញ្ជូនគេហទំព័រ និងកាលបរិច្ឆេទនិងពេលវេលានៃសំណើអ្នកទស្សនាគ្នា ។ គោលបំណងរបស់យើងខ្ញុំក្នុងការប្រមូលព័ត៌មានដែលមិនមែនជាលក្ខណៈបុគ្គលគឺដើម្បីស្វែងយល់កាន់តែច្បាស់អំពីរបៀបដែលអ្នកប្រើប្រាស់របស់យើងខ្ញុំប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់ខ្លួន។
  • យើងខ្ញុំក៏ប្រមូលព័ត៌មានដែលបង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនដូចជាអាសយដ្ឋានអ៊ិនធឺណេត (IP)ជាដើម។ យើងខ្ញុំមិនប្រើព័ត៌មានបែបនេះដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណភ្ញៀវរបស់ខ្លួនទេ ហើយក៏មិនបង្ហាញព័ត៌មានបែបនេះក្រៅពីកាលៈទេសៈដែលនឹងត្រូវប្រើប្រាស់និងបង្ហាញព័ត៌មានដែលកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនដូចបានពិពណ៌នាខាងក្រោម។
  • អ្នកទស្សនាមួយចំនួនដែលចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំជ្រើសរើសធ្វើការទាក់ទងជាមួយយើងតាមរបៀបដែលតម្រូវឱ្យយើងខ្ញុំប្រមូលព័ត៌មានដែលកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួន។ យើងខ្ញុំប្រមូលព័ត៌មានពីអ្នកនៅពេលអ្នកចុះឈ្មោះនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំឬបំពេញព័ត៌មានដែលត្រូវការ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត អ្នកអាចចូលទៅមើលគេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំដោយមិនបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួន។ យើងខ្ញុំនឹងប្រមូលព័ត៌មានពីអ្នកដូចជា: ក) លេខទូរស័ព្ទដៃ។ ក្នុងករណីនីមួយៗ យើងខ្ញុំប្រមូលព័ត៌មានទាំងនោះបានលុះត្រាតែមានភាពចាំបាច់ឬសមស្របដើម្បីបំពេញគោលបំណងរបស់អ្នកទស្សនាក្នុងការធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយពួកយើង។ យើងខ្ញុំមិនបង្ហាញព័ត៌មានដែលកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនក្រៅពីអ្វីដែលបានពិពណ៌នាដូចខាងក្រោម។ ហើយអ្នកទស្សនាតែងតែអាចបដិសេធមិនផ្តល់ព័ត៌មានអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនដោយមានការព្រមានថាវាអាចរារាំងពួកគេមិនឱ្យចូលរួមក្នុងសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធនឹងគេហទំព័រណាមួយ។

ការការពារព័ត៌មាន

  • យើងខ្ញុំអនុវត្តវិធានការណ៍សុវត្ថិភាពជាច្រើនចំពោះសុវត្ថិភាពព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនៅពេលអ្នកចូលប្រើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកជាអ្នកប្រើប្រាស់គេហទំព័រ Win Big ហើយបានផ្តល់នូវអាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែលរបស់អ្នក ជាជួនកាលយើងខ្ញុំអាចផ្ញើអ៊ីម៉ែលមួយដើម្បីប្រាប់អ្នកពីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងជាមួយ Win Big និងផលិតផលរបស់វា។ យើងខ្ញុំចាត់វិធានការចាំបាច់ដើម្បីការពារការចូលភ្ជាប់ ប្រើប្រាស់ កែតម្រូវមិនសមរម្យឬការបំផ្លិចបំផ្លាញព័ត៌មានដែលកំណត់និងមិនកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនដោយគ្មានការអនុញ្ញាត។

Cookies

  • Cookiesជាពត៌មានមួយដែលគេហទំព័ររក្សាទុកនៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកទស្សនា ហើយកម្មវិធីរុករករបស់អ្នកទស្សនាផ្តល់ឱ្យនូវគេហទំព័រនៅពេលដែលអ្នកទស្សនាត្រឡប់មកវិញ។ យើងប្រើcookiesដើម្បីចងចាំថាអ្នកជានរណាពេលអ្នកចូលដើម្បីតាមដានការរកមើលរបស់អ្នកនិងដើម្បីប្ដូរបទពិសោធន៏របស់អ្នកនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។ ប្រភេទព័ត៌មានដែលយើងប្រមូលគឺអាស្រ័យលើព័ត៌មាននិងសេវាកម្មដែលអ្នកចូលប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែជាទូទៅមិនមានឬមិនទាក់ទងនឹងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទេ។ យើងក៏អាចប្រើcookiesសម្រាប់គោលបំណងអនាមិកដើម្បីកែសម្រួលការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមចំណូលចិត្តរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកមិនចង់ទទួលcookiesទេ អ្នកអាចកំណត់កម្មវិធីរុករករបស់អ្នកដើម្បីឱ្យកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកមិនទទួលយកពួកវាទោះបីជាវាអាចរារាំងការចូលឬកំណត់ព័ត៌មានមួយចំនួននិងលទ្ធភាពប្រើប្រាស់របស់គេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំក៏ដោយ។

ការផ្សព្វផ្សាយ

  • ពត៌មានផ្សព្វផ្សាយដែលលេចឡើងនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងខ្ញូំអាចត្រូវបានបញ្ជូនទៅអ្នកប្រើដោយដៃគូផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលអាចកំណត់cookies។ cookiesទាំងនេះអនុញ្ញាតឱ្យម៉ាស៊ីនបម្រើការផ្សព្វផ្សាយទទួលស្គាល់កុំព្យូទ័ររបស់អ្នករាល់ពេលដែលពួកគេផ្ញើឱ្យអ្នកនូវការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលើអ៊ីនធឺណិតដើម្បីចងក្រងព័ត៌មានអំពីអ្នកឬអ្នកផ្សេងទៀតដែលប្រើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។ ព័ត៌មាននេះអនុញ្ញាតឱ្យបណ្តាញផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មក្នុងចំណោមរបស់ផ្សេងទៀតផ្តល់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលបានកំណត់គោលដៅដែលពួកគេជឿជាក់ថានឹងមានការចាប់អារម្មណ៍បំផុតចំពោះអ្នក។ គោលការណ៏ឯកជននេះគ្របដណ្តប់លើការប្រើcookiesដោយ Win Big ហើយមិនបានគ្របដណ្តប់ការប្រើប្រាស់cookiesដោយអ្នកផ្សព្វផ្សាយណាមួយឡើយ។

ការភ្ជាប់ភាគីទីបី

  • ជាជួនកាលតាមការសម្រេចចិត្តរបស់យើងខ្ញុំ យើងខ្ញុំអាចរួមបញ្ចូលឬផ្តល់នូវផលិតផលឬសេវាកម្មរបស់ភាគីទីបីនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។ គេហទំព័រភាគីទីបីទាំងនេះមានគោលការណ៏ឯកជនដាច់ដោយឡែកនិងឯករាជ្យ។ ដូច្នេះយើងគ្មានទំនួលខុសត្រូវឬការទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លឹមសារនិងសកម្មភាពនៃគេហទំព័រភ្ជាប់ទាំងនេះទេ។ យ៉ាងណាក៏ដោយ យើងស្វែងរកការការពារសុចរិតភាពនៃគេហទំព័ររបស់យើងនិងស្វាគមន៍ចំពោះមតិយោបល់នានាអំពីគេហទំព័រទាំងនេះ។

ការយល់ព្រមរបស់អ្នក

  • តាមរយៈការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំ អ្នកយល់ព្រមនឹងគោលការណ៍ឯកជនរបស់យើង។

ការផ្លាស់ប្តូរគោលការណ៏ឯកជន

  • ប្រសិនបើយើងខ្ញុំសម្រេចចិត្តផ្លាស់ប្តូរគោលការណ៏ឯកជនរបស់យើងខ្ញុំ យើងខ្ញុំនឹងប្រកាសការផ្លាស់ប្តូរទាំងនោះនៅលើទំព័រនេះ។ គោលការណ៍នេះត្រូវបានកែប្រែចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី 21 ខែឧសភាឆ្នាំ 2018 ។