លក្ខខណ្ឌ

អ្នកទទួលស្គាល់និងយល់ស្របថាអ្នកត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់សេវាកម្ម Win Bigតាមការកំណត់លក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។ អ្នកនឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាបានទទួលយកលក្ខខណ្ឌទាំងនេះដោយប្រើគេហទំព័រនេះ ដេាយមិនគិតថាអ្នកបានចុះឈ្មោះឬមិនបានចុះឈ្មោះជាអ្នកជាវ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ស្របនឹងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះទេអ្នកមិនត្រូវប្រើគេហទំព័រនេះទេ។

Win Big reserves the sole and absolute right to withdraw, amend, omit and/or vary any part or the whole of the terms and conditions of this wapsite with a prior notice to the user herein stated and the Participants (collectively "Participants") shall be bound to observe, perform and comply with the terms and conditions herein and any amendments thereof.

"Win Big", "the Site", "Service", "the Organizer", "we", "us" or "our" means Win Big Portal, a subscription-based game portal that offers highly-rewarding mini games/ quizzes/ contests/ tournaments. "Tournaments", "games", "contests" means game tournaments that run and organize by Win Big.

 1. អ្នកត្រូវតែមានអាយុលើសពី 18 ឆ្នាំដើម្បីចុះឈ្មោះជាអ្នកជាវសេវាកម្មឬប្រើគេហទំព័រនេះ។ តាមរយៈការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ អ្នកតំណាងឱ្យ អនុវត្ត និងធានាថាអ្នកមានសិទ្ធិ អំណាច និងសមត្ថភាពក្នុងការយល់ព្រមនិងគោរពតាមលក្ខខណ្ឌទាំងអស់ ព្រមទាំងការយល់ព្រមចំពោះគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើង។
 2. អ្នកត្រូវ:
  1. Ensure the compatibility of your mobile device with Win Big's System upon subscription. In the event that changes and upgrades are introduced to Win Big's system, you shall be responsible to ensure the continued compatibility of your mobile device and you shall have no claim whatsoever against Telco Provider or Win Big arising therefrom.
  2. Comply with all notice or instruction given by Win Big & Telco Provider from time to time in relation to the use of the Service.
  3. Be responsible for all equipment and software necessary to use the Win Big service and also for the security and integrity of all information and data transmitted, disclosed and/or obtained through the use of the Service.
  4. Be responsible for all usage of and charges for the Win Big service including but not limited to payment of all the charges and any other related charges due to Win Big pursuant to these Terms and Conditions.
  5. Comply with all applicable laws of Cambodia relating to the Service other acts, statutes, by-laws, rules and regulations issued by relevant government and regulatory agencies which may be amended from time to time.
  6. Take all reasonable steps to prevent fraudulent, improper or illegal use of the Service such as the usage of mobile numbers other than your own to access the service via the login page.
  7. Cease to utilize the Win Big Service or any part thereof for such period as may be required by Win Big.
  8. Indemnify and shall keep indemnified Win Big and the company from any loss, damage, liability or expense, arising from any claims for libel, invasion of privacy, infringement of copyright, patent, breach of confidence or privilege or breach of any law or regulation whatsoever arising from the content transmitted, received or stored via the service or part thereof and for all other claims arising out of any act or omission of your or any unauthorized use or exploitation of the services or part thereof.
 3. You shall not use the service:
  1. To cause excessive or disproportionate load on Win Big's System.
  2. For any purpose which is against public interest, public order or national harmony.
  3. For any unlawful purposes including but not limited to vice, gambling or other criminal purposes whatsoever or for sending to or receiving from any person any message which is offensive on moral, religious, communal or political grounds, or is abusive, defamatory or of an indecent, obscene or menacing character.
  4. To use, permit or cause to be used the Win Big service improperly or for any activities which breach any laws, infringe a third party's rights, or breach any directives, content requirements or codes promulgated by any relevant authority including activities which will require Win Big service to take remedial action under any applicable industry code or in a way interferes with other users or defames, harasses, menaces, restricts or inhibits any other use from using or enjoying the Win Big Service or the internet.
  5. To transmit or post any content that contains any harmful, damaging or destructive programs.
  6. To circumvent user authentication or security of any host, network or account (referred to as "cracking" or "hacking") nor interfere with service to any user, host or network (referred to as "denial of service attacks") nor copy any pages or register identical keywords with search engines to mislead other users into thinking that they are reading Win Big legitimate web pages (referred to as "page-jacking") or use the Service for any other unlawful or objectionable conduct. Users who violate systems or network security may incur criminal or civil liability and Win Big will at its absolute discretion fully co-operate with investigations of suspected criminal violations, violation of systems or network security under the leadership of law enforcement or relevant authorities.
 4. Win Big's Rights:
  Win Big reserves the right to make any alteration or changes to the service, or any part thereof, or suspend the Service or any part thereof without prior notice and Win Big shall not be liable for any loss or inconvenience to you resulting therefrom.
  1. Win Big reserves the right at its absolute discretion, from time to time, to vary, add to or otherwise amend these Terms and Conditions or any part thereof. Your continued use of the Service after the effective date of any variation, addition or amendments to these Terms and Conditions shall constitute your unconditional acceptance of such variations, additions or amendment.
  2. Unless otherwise notified by you, you agree that Win Big may send you notifications relating to promotional and marketing activities from time to time.
  3. Win Big may extract any details or Personal Information or any other data from you which is required to be used as evidence in court and/or when necessary in the event of a suspected and or proven misuse of the service.
 5. Charges: Win Big reserves the right to impose any charges, fees or subscriptions ("Charges") for access to the Sites or for the use of the Services. Some Services may be chargeable as indicated on the Sites and in any accompanying Terms and Conditions.
  1. You will need to provide all equipment necessary to access the site on the Internet, and be liable for payment for your local telephone call charges at the rates published by the telephone operator with whom you make your local calls, or any other internet access charges to which you may be subjected to. If your equipment does not support relevant technology including but not limited to encryption, you may not be able to use certain Services or access certain information of the Sites.
  2. All Charges in Win Big is exclusive of 10% VAT.
 6. Win Big's Liability:
  Win Big shall not be liable for any costs, loss or damages (whether direct or indirect), or for loss of revenue, loss of profits or any consequential loss whatsoever as a result of your usage of the service.
 7. Liability of Content:
  1. You acknowledge that Win Big is under no obligation to censor the Content or information provided.
    1. It is your sole responsibility to satisfy yourself prior to using the Win Big service in any way that they are suitable for your purposes and up to date. The services and in particular, Charges are periodically updated and you should check the Win Big sites regularly to ensure that you have the latest information. You should also refresh your browser each time you visit the Sites and the Services, to ensure that you download the most up to date version of the site.
    2. Win Big sites are provided on an "as is" basis. Although every effort has been made to provide accurate information on these pages, neither Win Big, nor any of its employees, their suppliers, employees, make any warranty, expressed or implied, or assume any legal liability (to the extent permitted by law), or responsibility for the suitability, reliability, timeliness, accuracy or completeness of the Win Big service or any part thereof contained on the sites.
  2. Win Big disclaims any responsibility and liability from any loss and disruption caused by the malfunction of the mobile phone, viruses or contamination which is beyond the control of the Organizer.
 8. Disclaimer of Service:
  This Service is provided on an "as is" and "as available" basis. Win Big disclaims all liability and makes no express or implied representation or warranties of any kind in relation to the Service including but not limited to:
  1. Availability, accessibility, timeliness and uninterrupted use of the Service.
  2. Sequence, accuracy, completeness, timeliness or the security of any data, Content or information provided to you as part of the Service.
 9. Force Majeure:
  Neither party shall be responsible for its failure to perform due to causes beyond its reasonable control such as acts of God, fire, theft, war, riot, embargoes or acts of civil or military authorities.
 10. Fair Play:
  Win Big shall have the right, at its own discretion to exclude or eliminate the user from participation in the tournament, to refuse from awarding the prize and to demand the return of any previously awarded prizes in the tournament in the event the Participants committed unfair activities as follows:
  1. falsification of any information necessary to subscribe to the game and tournament;
  2. collusion with any third party including unfair cooperation with a third party that can have an effect on the result of the tournament
  3. use of automated tools or system which provide an advantage to the Participants over other users; or
  4. use rooted and non-official Custom ROMs Android phone(s) or jailbroken iPhone(s) which provide an advantage to the Participants over other Participants.
 11. Prize:
  1. During the Tournament Period, in the event there are two Participants who achieved the same score at the end of the Tournament Period (a tie score), the Participants who attained the first tied score will be ahead of the other Participants who attains the tied score at a later date.
  2. The list of the winners will be announced and published no later than two (2) month after the Tournament Period ends at Win Big website. The Organizer will contact the winner accordingly and should any winner be not contactable or not reachable within one (1) month from the Organizer's first attempted communication, related prize for the winner will be forfeited and the winner shall cease his right to claim the prize. The winners must be an active Cellcard postpaid and prepaid subscribers until the prize has been collected.
  3. The winners must collect the prizes during a specified period and at the venue specified by the Organizer and may be required to attend a prize-giving ceremony. If the winners fail to collect the prize during the prize collection period of two (2) weeks or, if called upon to attend a prize-giving ceremony but failed to attend at such a prize-giving ceremony, the Organizer shall have the right to select another user as the winner
  4. If the winner is under eighteen (18) years of age, the Organizer reserves the right to disqualify the winner and choose for another winner. The winners or their representative are required to bring along original identification card (I.D) for Cambodian citizen and original passport for non-citizen for verification purpose during collection of the prize. Prior notification to the Organizer is required should the winners are sending representative to collect the said Prize.
  5. The prize is non-transferable. The Organizer reserves the right to substitute and replace the prize offered with another prize of equal value or higher value as the Organizer deems fit.