បិទប្រព័ន្ធ WIFI របស់អ្នក

អ្នកត្រូវប្រើការតភ្ជាប់ទិន្នន័យបណ្តាញទូរស័ព្ទចល័ត (3G ឬ GPRS) ដើម្បីចូលប្រើ Win Big ។

ព្យាយាមម្តងទៀត